ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ ЕООД е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Дружеството получава разрешение по чл. 87, ал. 1 във вр. с чл. 81, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците през втората половина на 2015 г.

Членството в ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ ЕООД предоставя възможност на бизнеса да изпълнява задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, реализирано на пазара в България. Така производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) намаляват разходите си за такса ЕЕО, чрез участие в системата на ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ ЕООД.

ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ ЕООД осигурява изпълнение на целите за събиране, оползотворяване и рециклиране на ИУЕЕО и намаляване на отпадъците, които се депонират, чрез поддържане на ефективни системи за управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Това допринася за по-чиста околната среда и улеснява дейността на нашите членове.

Стремежът за достигане на висока степен на оползотворяване и рециклиране на отпадъците и намаляването на разходите за това, е сред основните ни цели.

Thursday the 23rd. © 2015 Тенеко Рециклинг - Templates Joomla