ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ“ ООД

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ“ ООД е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), притежаваща разрешение по чл. 81 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) № ООп-ИУЕЕО-07-00/03.07.2015 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лагера, Мокренски Проход No 7-9, ет. 6, ап. 24, която се поставя в услуга на производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), за икономическо приемливо, ефективно и дългосрочно решение за изпълнение на целите поставени в екологичното законодателство и съгласно настоящите Общи условия действа в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е лице, което пуска на пазара електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), попадащо в обхвата на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (обн., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г.), наричана в тези общи условия „Наредбата“.

Съгласно чл. 14 от ЗУО, лицата, пускащи на пазара EEO отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за рециклиране и оползотворяване, определени с Наредбата.

(изм. в сила от 20.03.2024 г.) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Възложителя и „ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ“, свързани с организирането на система за разделно събиране и третиране на ИУЕЕО в изпълнение на нормативните цели на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за събиране и оползотворяване на определено количество излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съответстващо на неговия пазарен дял от пуснатото на пазара на територията на страната ЕЕО, определен съгласно изискванията на Наредбата.

(доп. в сила от 20.03.2024 г.) Дефиниции

§ 1. „Електрическо и електронно оборудване“ (ЕЕО) е оборудване, което е зависимо от електрически ток или електромагнитни полета, за да функционира правилно, както и оборудване за генериране, пренос и измерване на такъв ток и полета и проектирано за работа с напрежение, непревишаващо 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток, както и всяко друго оборудване което попада в обхвата на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

§ 2. „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ (ИУЕЕО) е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, монтажни възли и резервни части, които са част от ЕЕО по време на освобождаване на отпадъка.

§ 3. „Наредбата“ по смисъла на тези Общи условия е Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (Обн. – ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г.).

§ 4. „Организация по оползотворяване“ (ООп) е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

§ 5. „Уреди“ са уреди съгласно неизчерпателен списък съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

§ 6. „Идентификационен номер“ е уникален номер, поставен от производителя върху уреда, персонален за всеки уред, с който той се идентифицира, напр. сериен номер, IMEI или др.

§ 7. „Оборудването“ е електрическо и електронно оборудване по смисъла на § 1 от настоящите Общи условия.

§ 8. „Изпълнение на цели“ е изпълнението на цели по чл. 10 и чл. 14 от Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

§ 9. „Установените цели“ са цели съгласно чл. 10 и 14 от Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

§ 10. „Европейската общност“ е Общността съгласно Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността.

§ 11. „Различните компоненти и материали на ЕЕО“ са компоненти и материали, които обхващат набор от елементи, които, когато са сглобени, позволяват на електрическото и електронно оборудване да работи правилно.

§ 12. „ЗУО“ е Закон за управление на отпадъците (Обн. – ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.).

§ 13. „Предварително третиране“ е предварителната обработка, в т.ч. всички физични, термични, химични или биологични процеси, включително сортирането, които променят характеристиките на отпадъците с цел да се намали обемът им или опасните им свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши оползотворяемостта им.

§ 14. „Обезвреждане“ е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия. Приложение № 1 от Закон за управление на отпадъците съдържа неизчерпателен списък на дейностите по обезвреждане.

§ 15. „Оползотворяване“ е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло. Приложение № 2 от Закона за управление на отпадъците съдържа неизчерпателен списък на дейностите по оползотворяване.

§ 16. „Рециклиране“ е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните дейности:

1. (изм. в сила от 20.03.2024 г.)Да осигури срещу възнаграждение изпълнението на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за постигане на съответните цели по чл. 10 и чл. 14 от Наредбата за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е пуснал на пазара, съгласно сроковете и изискванията на Наредбата.

2. Да осигури предоставянето на компетентните органи на нормативно изискуемата информация, удостоверяваща изпълнението на изискванията по предходната точка.

(2) (изм. в сила от 15.03.2024 г.) Настоящите общи условия (ОУ) се прилагат за цялото количество електронно и електрическо оборудване (ЕЕО), пуснато на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условие че попада в приложното поле на Наредбата.

Чл. 2. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) (1)При нормативно изменение на целите по чл. 10 и чл. 14 от Наредбата, страните предоговарят изпълнението на договора към ОУ съгласно предвиденото в ОУ.

(2) (изм. в сила от 20.03.2024 г.) Задължението по предходния член се прилага за всички видове маркирани и пуснати на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уреди, попадащи в категории 1 – 6 от Приложение № 3 от Наредбата, за които се дължи продуктова такса за ЕЕО съгласно нормативните изисквания, с изключение на тези, посочени в чл. 3 от настоящите Общи условия.

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поема задължения за събиране, повторно използване, рециклиране и оползотворяване ИУЕЕО, за което не е подадена информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или подадената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация не е коректна, и/или не е заплатено дължимото възнаграждение към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените за това срокове.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поема задълженията за събиране, повторно използване, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО, образувано извън бита, което е пуснато на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не е маркирано съгласно чл. 7 от Наредбата.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поема изпълнението на други задължения, предвидени в ЗУО и Наредбата, свързани с качеството или другите характеристики и изисквания за ЕЕО, пускано на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 4. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) (1) За изпълнение на чл. 10, ал. 5 от Наредбата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ще организира събирането на ИУЕЕО, което е от съответната категория по приложение № 3, в която попада пусканото на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЕЕО, което:

1. е маркирано съгласно чл. 7;

2. не е маркирано съгласно чл. 7.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение за събиране и изпълнение на цели за ИУЕЕО, което е било декларирано пред него и за което е заплатено възнаграждение, до размера на установените цели на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Над тези количества, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предава ИУЕЕО на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов подизпълнител, като цените за приемане на отпадъците в тези случаи се определят по допълнително споразумение.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира събирането, повторната употреба, предварителното третиране, рециклирането и оползотворяването на електронно и електрическо оборудване, пуснато на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за употреба извън бита, когато то излезе от употреба, при следните условия:

1. за дейностите по ал. 3 – за ИУЕЕО, употребявано извън бита с идентификационен номер, съответстващ на идентификационния номер, посочен в справката-декларация по тези общи условия;

2. да организира извършването на тези дейности без допълнително заплащане от страна на притежателя на ИУЕЕО;

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми купувача на оборудването, предназначено за употреба извън бита, за ангажиментите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да организира разделното събиране, предварителното третиране, оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО извън бита.

ІІ. СРОК

Чл. 5. (изм. в сила от 20.03.2024 г.) (1) Настоящите Общи условия започват да се прилагат от момента на сключване на договор за членство между страните.

(2) (изм. в сила от 20.03.2024 г.) Срокът, за който е сключен конкретният договор за членство се счита продължен без изрично писмено споразумение, ако до 2 месеца преди изтичането му, някоя от страните не заяви писмено, че желае прекратяването му с изтичането на текущия срок по предходната алинея.

(3) Ако не бъде изрично изразено желание за прекратяване на договора към ОУ по горното изречение, същият се счита за автоматично продължен за неопределен срок при същите условия.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира, подпомага и контролира прилагането на система за разделно събиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО.

(2) За изпълнение на задълженията за събиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договори с лица по чл. 29 от Наредбата и/или с кметове на общини.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията за събиране, повторно използване, рециклиране и оползотворяване на пусканото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЕЕО на пазара в Република България, произтичащи от чл. 10 и чл. 14 от Наредбата и съгласно сроковете и изискванията, посочени в Наредбата.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира системи за разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, които осигуряват изпълнение на изискванията по чл. 30 и 31 от Наредбата.

Чл. 8. (изм. в сила от 20.03.2024 г.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни задължението по предходния член относно количества ЕЕО, пускани на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и декларирани съответно по реда на настоящите ОУ и договора към тях.

Чл. 9. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) Въз основа на получената информация от справката-декларация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подготвя и предоставя годишния доклад до МОСВ по Наредбата с ясно изразено мнение и заключение дали са изпълнени целите по чл. 10 и чл. 14 от Наредбата, и с фактическите констатации съгласно изискванията на Наредбата.

Чл. 10. (изм. в сила от 20.03.2024 г.) (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава удостоверение по образец на Министъра на околната среда и водите, удостоверяващо че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е член на колективната система за разделно събиране, повторно използване, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО, и е освободен от задължението да предоставя платежно нареждане по сметката на ПУДООС за платена продуктова такса.

(2) Удостоверението по предходната алинея се издава за всяко пускане на пазара на ЕЕО, след представяне на справка-декларация (Приложение към договора), копие на фактура-invoice за внесеното/ доставеното на територията на страната ЕЕО и копия от платежни нареждания по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за платено възнаграждение за съответното количество пуснато на пазара ЕЕО. Документите по тази алинея се представят в срок до 10 –то число на месеца с информация за предходния. При липса на производство/внасяне/въвеждане на ЕЕО през отчетния период, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нулева справка – декларация в същия срок.

(3) В случаите на внос на стоки от страни извън Европейската общност (необщностни стоки) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и копие от митническата декларация за вноса най-късно в едномесечен срок след реализиране на вноса на ЕЕО.

(4) До десето число на всеки месец ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и копие от месечната си ИНТРАСТАТ декларация – Пристигания за предходния месец;

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото едностранно да променя изискванията за отчитане на ЕЕО с изпращане на предварително едномесечно писмено уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на промяна в изискванията за докладване, определени в законодателството.

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да възложи проверка от независим одитор верността на данните и информацията, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на документите, послужили за тяхното изготвяне, като за целта уведомява предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с двуседмично писмено предизвестие.

(2) (изм. в сила от 15.03.2024 г.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя едностранно общите условия. В такъв случай всички членове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с които има действащи споразумения, ще бъдат уведомени за измененията.

(3) Уведомяването се извършва по един от следните начини: по поща, чрез куриер, по факс или по електронна поща, чрез публикуването на промените в национален ежедневник или на уеб-сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като промените влизат в сила на датата, посочена в ОУ.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. (изм. в сила от 20.03.2024 г.) (1) С оглед определяне дължимото възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документите по чл. 10, ал. 2 – 4 от настоящите Общи условия съгласно договорените срокове.

(2) При писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му предоставя копие от годишната ИНТРАСТАТ декларация – Пристигания.

(3) Годишната ИНТРАСТАТ декларация се представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 15 януари на годината, следваща тази, за която се декларира.

Чл. 14. (1)В изпълнение на изискванията на чл. 53, т. 1, 9 – 10 от Наредбата, в срок до 20 януари, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ справка за предприетите мерки през предходната календарна година за изпълнението на изискванията им.

(2) В изпълнение на изискванията на чл. 58 от Наредбата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно различните компоненти и материали на ЕЕО, както и местоположението на опасните вещества и препарати в него, с цел улесняване на повторното използване и правилното и екологосъобразно предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО, включително поддръжката и ремонта му.

(3) Информацията по ал. 2 се предоставя до 3 месеца от пускането на съответното ЕЕО на пазара на Р. България, под формата на ръководства, включително и на електронен носител.

Чл. 15. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при поискване, в тридневен срок, цялата информация, изискуема по Наредбата, както и друга необходима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за изпълнение на задълженията му по тези ОУ и договора към тях.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва допълнително съдействие при необходимост и предоставя коректна информация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изготвянето на доклада по Наредбата до МОСВ, както и във връзка с актуализирани данни, изискани от МОСВ.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, в размера и в сроковете, определени в настоящите общи условия и договора към тях.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не възлага изпълнението на задълженията по чл. 10 и чл. 14 от Наредбата на други организации по оползотворяване.

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички законови изисквания, свързани с качеството или други характеристики на ЕЕО, пускано на пазара от него, включително изискванията по чл. 6 – 7 от Наредбата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за изпълнение на тези изисквания.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с възможността, предвидена в чл. 18, ал. 3 от ЗУО министърът на околната среда и водите да назначи спрямо него текуща проверка за съответната календарна година по договорени процедури относно верността на икономическата информация, доказваща пуснатите на пазара продукти, в резултат на чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, събирането, повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на отпадъците, както и на размера на начислените такси по чл. 59 от ЗУО и/или извършените разходи за дейности с отпадъци, разходите за която се плащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който дължи тяхното възстановяване в 5 дневен срок от издаване на фактурата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си по настоящия договор срещу заплащането на възнаграждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер, определен в договора.

(2) (изм. в сила от 15.03.2024 г.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да измени едностранно размера на възнаграждението при настъпване на някое от следните обстоятелства:

1. при нормативни промени по отношение на дължимата продуктова такса;

2. при промяна на цените на ИУЕЕО и отпадъците от ИУЕЕО на местния и/или на международния пазар;

3. промяна в нормативно определените цели за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУЕЕО;

4. невъзможност за рециклиране на количествата отпадъци от ИУЕЕО чрез производствените мощности в страната;

5. неблагоприятна промяна в условията по договорите, сключени с общини и/или други лица, които извършват дейностите събиране, транспортиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО.

(3) (изм. в сила от 15.03.2024 г.) В случай на промяна размера на възнаграждението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява едностранно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) дни.

(4) Страните се съгласяват, че за промяната по ал. 2 и 3 страните няма нужда да подписват допълнително споразумение към договора.

Чл. 21. Възнаграждение към ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се заплаща при всяко пускане на пазара на ЕЕО, като размерът му се определя на база подадените данни по чл. 10, ал. 2.

Чл. 22. Заплащането на възнаграждение към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се извършва по банков път по посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкови сметки или в брой, в касата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 23. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) (1) В случай, че целите за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУЕЕО, за ЕЕО пускано на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени съгласно законодателството и настоящите ОУ и договора към тях не бъдат постигнати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на което министърът на околната среда и водите издаде заповед по чл. 59, ал. 1 от Наредбата, задължаваща ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплати продуктова такса по чл. 59, ал. 1 ЗУО, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава давъзстанови наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплатеното от него възнаграждение по договора.

(2) (изм. в сила от 15.03.2024 г.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи възстановяване на възнаграждение по предходната алинея, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

1. наруши задълженията си за отчетност по договора и ОУ;

2. допусне друго нарушение на задълженията си по ОУ и договора, което оказва или може да окаже неблагоприятен ефект върху възможността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури постигането на целите за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУЕЕО;

3. не е заплатил дължимото възнаграждение по договора;

4. при предсрочно прекратяване на договора към ОУ от или по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 24. (1) (изм. в сила от 15.03.2024 г.) В случай на забавяне на плащанията на възнаграждението по договора към ОУ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва за срока на забавата до окончателното плащане.

(2) Ако забавата продължи повече от два месеца, наред с правото да получи уговорената неустойка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора към ОУ без предизвестие, като се освобождава от задължението за по-нататъшно изпълнение на поставените в договора количествени цели от датата на забавяне на плащането.

Чл. 25. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) (1) В случай на невярно, неточно или несвоевременно подадени данни от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размери, както следва:

1. при невярно и/или неточно подадени данни, в резултат на което се окаже, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на други договори с трети лица, свързани със събиране, повторно използване, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наред със съответното възнаграждение и неустойка в размер на наложената санкция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от третото лице;

2. при несвоевременно подадени данни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размерите и по реда, предвиден в предходния член.

(2) В случай че невярно, неточно или несвоевременно подадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни доведат до налагане на имуществена санкция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на Глава VІ от ЗУО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащането на пълния размер на наложената имуществена санкция.

Чл. 26. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) С подписването на договора към ОУ страните безусловно и неотменимо се съгласяват, че всички клаузи от ОУ и договора към тях, в които се предвижда заплащане на неустойки запазват действието си и обвързват страните и след евентуалното му разваляне поради неизпълнение на задължение, за което е предвидена неустойка.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) Договорът към ОУ се прекратява в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, по всяко време;

2. при прекратяване действието на разрешението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ЗУО.

Чл. 28. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора към ОУ с 3 (три) месечно писмено предизвестие в следните случаи:

1. виновно неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за постигане на целите по оползотворяване;

2. обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност.

Чл. 29. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати договора към ОУ без предизвестие в следните случаи:

1. неправилно отчитане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на количествата ЕЕО, пуснати от него на пазара;

2. при забавяне плащането на възнаграждението по договора към ОУ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече от 10 (десет) дни;

3. обявяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в несъстоятелност.

Чл. 30. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) При трансформиране на договора към ОУ в безсрочен по реда на тези общи условия, всяка от страните може да прекрати действието му чрез шестмесечно писмено предизвестие – чрез препоръчано писмо с известие за доставяне (обратна разписка), считано от датата на получаване на предизвестието.

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 31. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията, когато неизпълнението се дължи на непреодолима сила.

Чл. 32. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) Непреодолима сила по смисъла на тези ОУ е всяко непредвидимо или непредотвратимо събитие с извънреден характер, което е настъпило след датата на този договор и е извън контрола на страните, и вследствие на което изпълнението на съответните задължения става невъзможно.

Чл. 33. (1) Страната, засегната от непреодолима сила, предприема всички необходими действия и мерки, за да сведе до минимум всички претърпени вреди и загуби, и уведомява писмено другата страна веднага, щом узнае за настъпването на непреодолимата сила (но не по-късно от 10 (десет) дни след узнаването).

(2) В уведомлението се описва подробно настъпилото събитие и действията, предприети от страната за ограничаване на последиците му.

(3) При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл. 34. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) Ако предвиденото уведомяване бъде извършено, изпълнението на задълженията на страната, засегната от непреодолима сила, се спира за времетраенето на събитието. Ако събитието продължи повече от 6 месеца, страните могат да се споразумеят да прекратят договора към ОУ и всички произтичащи от него задължения (с изключение на дължимите вземания и задължения, възникнали преди настъпването на непреодолимата сила).

Чл. 35. Страните не могат да се позовават на непреодолима сила, когато събитието е причинено от тяхна небрежност или умишлено действие. Недостигът на парични средства не представлява непреодолима сила.

Чл. 36. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по ОУ и договора към тях, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 37. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) (1) Страните се споразумяват, че цялата информация, свързана с изпълнението на тези ОУ и договора към тях, ще бъде разглеждана като търговска тайна и като такава не може да бъде разгласявана, освен ако това не е необходимо за изпълнението на договора. Това задължение е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на договора към ОУ.

(2) Никоя от страните няма право да разкрива информация по предходната алинея, освен в случаите, когато предварително е получила в писмена форма разрешение от другата страна.

Чл. 38. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) Настоящите ОУ и договора към тях могат да бъдат изменяни и допълвани само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмено споразумение, което става неразделна част от договора, с изключение на случаите, предвидени в ОУ или за които изрично е уредено друго.

Чл. 39. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) Всички съобщения, уведомления и писма на страните във връзка с изпълнението на договора към ОУ, направени на адресите, посочени в заглавния титул на договора към тях, се считат за редовно връчени и приети.

Чл. 40. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) За неуредените между страните въпроси, ще се прилагат разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Търговския закон и разпоредбите на гражданското законодателство в Република България.

Чл. 41. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) Всички спорове по тълкуването и изпълнението на тези ОУ и договора към тях ще бъдат решавани чрез споразумение между страните, а при невъзможност за постигане на такова пред компетентния съд.

Чл. 42. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) Ако някоя клауза на ОУ е недействителна или неизпълнима, доколкото е възможно всички останали клаузи остават в сила и са задължителни за страните.

Чл. 43. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) Всички клаузи са задължителни и пораждат ползи за страните по него и за техните правоприемници по закон или по договор. Никоя от страните не може да прехвърля или делегира права или задължения по договора към ОУ без предварително писмено съгласие на другата страна.

Чл. 44. (изм. в сила от 15.03.2024 г.) Всички приложения, които са прикрепени към ОУ и договора или към които те препращат, съставляват неразделна част от тях.

Общите условия на „ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ“ ООД са еднакви за всички договори сключвани между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след публикуването им в интернет.

При противоречие между общите условия и договора, приоритет има договора.

Настоящите общи условия са приети на 18.08.2015г. се прилагат след подписването на Договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ОУ са изменени с Решение на ОС от 14.06.2016г., от 22.12.2023 г. и последно актуализирани в сила от 20.03.2024г.